مصوبه مورخه 1401/06/06 شورای شهر پیرامون بررسی نامه هاو پرونده های واصله

دسته: مصوبات
بدون دیدگاه
شنبه - 24 سپتامبر 2022

بند اول: نامه شماره 2064/1401/ص-02/06/1401 شهرداری مبنی بر توافق با آقای عطاءاله عمرانی برابر صورتجلسه4034/1400/ص-30/11/1400 با موضوع واگذاری زمین به مساحت 76/69 متر مربع واقع  در شریف آباد انتهای خیابان 20 متری هواشناسی در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر میان اعضای شورا شهردار وکارشناسان شهرداری و در نظر گرفتن جمیع جهات ، ضوابط ومقررات ، به استناد تأیید دوایر شهرداری وشهردار ،اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری(به روز) ،اخذ استعلامات مورد نیاز ، وفق ماده19 قانون نوسازی وعمران شهری با الزام به رعایت آئین نامه مالی ومعاملاتی شهرداری به اتفاق آراء با صورتجلسه توافق بشماره4034/1400/ص-30/11/1400 در صورتیکه به صرفه وصلاح شهرداری باشد وحق و حقوقی از شهرداری تضییع نگردد، موافقت میگردد.

بند دوم: لایحه شماره 1099/1401/ص-25/03/1401 شهرداری مبنی بر جبران خسارت ملک آقای حسام رسول نژاد ،با حضور کارشناسان شهرداری در جلسه شورا مطرح و پس از بحث وتبادل نظر میان اعضای شورا ،کارشناسان شهرداری مشروط به در نظر گرفتن جمیع جهات ، به استناد تأیید دوایر شهرداری وشهردار ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری ، با الزام به رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و رعایت ضوابط شهرسازی وطرح تفصیلی ، در صورتیکه به صرفه وصلاح شهرداری باشد وحق وحقوقی از شهرداری وسایر مالکین آن منطقه تضییع نگردد درصورت تأیید کمیته محترم انطباق فرمانداری اقدام قانونی معمول گردد.

بند سوم: نامه شماره 3662/1400/ص-28/10/1401 شهرداری منضم به صورتجلسه توافق بشماره  2324/1400/ص-18/07/1400 با آقای اکبر مردانی با موضوع واگذاری زمین به مساحت 26/59  متر مربع واقع کوی فرزانه در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به اینکه شهرداری در یک عمل انجام شده قرار گرفته و دین بر ذمه شهرداری می باشد مشروط به در نظر گرفتن جمیع جهات ، ضوابط و مقررات ، به استناد تأیید دوایر شهرداری و شهردار ،اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری ،اخذ استعلامات مورد نیاز ، وفق ماده19 قانون نوسازی وعمران شهری با الزام به رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری با رعایت صرفه وصلاح شهرداری و اینکه حق وحقوقی از شهرداری تضییع نگردد، در صورت تأیید کمیته محترم انطباق اقدام قانونی معمول گردد.آندسته از افرادی که بدون اخذ مجوز شورا اقدام نموده اند به تخلفات اداری معرفی شوند.

تبصره : با توجه به اینکه برابر ماده 55 قانون شهرداریها موضوعات فوق الذکر از وظایف ذاتی شهرداری می باشد و صورتجلسه توافق توسط شهردار و دوایر مربوطه تنظیم گردیده لذا در صورت کشف هر گونه فساد یا تخلف در حال و آینده شهرداری پاسخگو بوده وشورا هیچگونه مسئولیتی در این امر نخواهد داشت.


نوشته شده توسط:takabshora - 39 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 243
برچسب ها:
دیدگاه ها